Zdrowo jem - mam energię na cały dzień

EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

To  nasz czwarty program dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej

w Łodzi w kwocie 12 700zł. 

  Projekt edukacji ekologicznej "Zdrowo jem - mam energię na cały dzień"
realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łagiewnikach dla uczniów
z Gminy Czarnożyły będzie realizowany od 1 marca do 31 maja 2017r.

 

Zadania realizowane będą w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, wycieczek, spacerów, gier  i zabawach  ruchowych.
W ramach projektu odbędzie się wiele: konkursów, warsztatów, lekcji, wycieczek, pogadanek oraz sejmik i debata.

Uczniowie odbędą wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego, piekarni, ogrodu botanicznego, przetwórni owoców i warzyw oraz do gospodarstwa ekologicznego.

Zaplanowano konkursy: plastyczny, językowy, recytatorsko - wokalny, fotograficzny, wiedzy, na wykonanie prezentacji multimedialnej  oraz kreatywności.

Dzięki programowi  „Zdrowo jem – mam energię na cały dzień” zostaną zakupione następujące pomoce dydaktyczne: plansze ścienne, programy multimedialne,  magnetyczne elementy na tablicę oraz liczmany, makatka, zegar edukacyjny, chusta animacyjna, karty do nauki języka angielskiego, opaski owoce i warzywa, zestaw- układ pokarmowy człowieka, zestaw edukacyjny - zdrowy posiłek.

Zaplanowano udział uczniów w warsztatach: "koktajle i soki z owoców i warzyw"  oraz ,,Zdrowa, ekologiczna żywność – zdrowy człowiek”.

Współpraca z rodzicami, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach  oraz innymi szkołami z terenu gminy, zakładem piekarniczym, przetwórnią owoców i warzyw, gospodarstwem agroturystycznym,  SANEPiDem. Projekt wskazuje problemy związane z wpływem niezdrowego odżywiania i stylu życia na zdrowie człowieka.

Wiedza na temat zdrowego żywienia jest niezwykle ważna w codziennym życiu. Dopasowanie odpowiedniej diety, świadomość na temat różnego rodzaju pożywienia, zalety i wady konkretnych produktów. Wszystko to pozwala racjonalnie dobierać dla siebie pokarmy, pozwala prawidłowo zadbać o własne zdrowie. Jesteśmy tym co jemy i nie można nie posiadać elementarnej wiedzy odnośnie zdrowego odżywiania.

 

W HARMONII Z PRZYRODĄ

To program  dofinansowanyprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
              i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 10 000 zł.
 

 

     Wzbudzanie w młodych ludziach świadomości ekologicznej jest jednym z głównych zadań współczesnej szkoły, dlatego też w myśl przesłania Św. Franciszka z Asyżu:

 ,,Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i o powietrze, aby nasza Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona”, szkoła przystąpiła do realizacji autorskiego programu z zakresu ekologii harmonii z przyrodą”. Program realizowany był przez dzieci ze szkoły i oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ludwika Gietyngiera w Łagiewnikach. Zadania realizowane były    
w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, wycieczek, spacerów, gier  i zabawach  ruchowych.
   W ramach Programu odbyło się wiele konkursów, warsztatów, lekcji ekologii, pogadanek i wycieczek. Uczniowie odbyli wycieczkę do Oczyszczalni Ścieków  w Czarnożyłach, wycieczkę rowerową do lasu. Zorganizowano konkursy wiedzy ekologicznej, Eko-Tydzień, konkurs plastyczny, fotograficzny. Uczniowie uczestniczący w konkursach otrzymali wspaniałe nagrody. Najbardziej zaangażowani pojechali na wycieczkę do Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w Łodzi. Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w debacie naukowej na temat :
,,Zagrożenia czyhające  na  naszą planetę".   Za otrzymane fundusze oprócz nagród dla uczniów zastały zakupione sadzonki drzew, bylin i krzewów na przyszkolny skalnik. Rabata skalna umożliwi nauczycielom prowadzenie zajęć  w plenerze a młodzieży wypoczynek.  Dzięki programowi ,,W harmonii z przyrodą” zakupiliśmy nowoczesny sprzęt dla szkoły. Jest to między innymi: tablica interaktywna, projektor, ekran, preparaty mikroskopowe.  Nasza szkoła wzbogaciła się również o aparat fotograficzny, radiomagnetofon, zestaw filmów edukacyjnych i programy komputerowe, atlasy
 i książki przyrodnicze oraz wiele innych niezbędnych pomocy dydaktycznych,  które   wykorzystamy do pogłębiania    wiedzy       ekologicznej.   Do realizacji projektu włączeni zostali również rodzice, którzy wspólnie  z uczniami i nauczycielami pomagali w utworzeniu Remizy dla ptaków, alpinarium  i zielonego ekranu.  Rodzice wzięli udział w seminarium i prezentacji multimedialnej ,,Ziemia woła o pomoc”.
Podstawowym efektem ekologicznym programu ,,W harmonii z przyrodąjest uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody, na znaczenie czystego środowiska dla ich zdrowia oraz wykształcenia zachowań proekologicznych.         
 Projekt był nastawiony na konkretne działania dzieci. Młodzież naszej szkoły zaczyna myśleć ekologicznie, jest bardziej otwarta, spontaniczna, ma szereg własnych pomysłów, które będziemy na bieżąco uwzględniać w pracy dydaktycznej. Szkoła będzie nadal podejmować różnorodne akcje na rzecz ochrony naszego środowiska. Chcemy rozwijać rozbudzone pasje i zainteresowania.

Żyj w zgodzie z naturą

Realizowany  w terminie od 1 czerwca do 5 listopada 2012 r.
współfinansowany  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Szkoła po raz drugi przystąpiła do projektu z zakresu edukacji ekologicznej realizując zadania z zakresu ochrony środowiska na wszystkich
etapach kształcenia, w ramach zajęć lekcyjnych , pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, wycieczek , spacerów, gier i zabaw ruchowych.
Wyzwalaliśmy u dzieci aktywną postawę wobec najbliższego środowiska, która pozwoliła szerzej spojrzeć na problemy natury
ekologicznej naszej Planety. Celem programu było uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody, zdrowego stylu życia
i wykształcenie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych.

W ramach programu były realizowane  następujące zadania:

1. Popularyzowanie w środowisku szkolnym aktywnej formy wypoczynku poprzez:

- integrację uczniów ze środowiskiem,

- dostrzeganie wartości zdrowotnych zabaw i ćwiczeń na świeżym powietrzu,

- uświadomienie znaczenia wolnego czasu – odpoczynek czynny i bierny

2. Promowanie zdrowego sposobu odżywiania się poprzez

- wyrabianie nawyków racjonalnego odżywiania się,

- uświadamianie uczniom wpływu prawidłowego odżywiania oraz znaczenia składników odżywczych spożywanych pokarmów i ich roli w organizmie

 3. Zapoznanie z zagrożeniami ekologicznymi we współczesnym świecie poprzez:

- rozbudzanie u dzieci świadomości przynależności do jednej planety Ziemi;

- rozwijanie umiejętności wnioskowania na temat ochrony przyrody;

- poszerzanie wiedzy na temat wpływu cywilizacji na zdrowie i życie człowieka;

- wdrażanie zachowań proekologicznych.

4. Ochrona przyrody poprzez:

- budzenie poczucia odpowiedzialności za otaczającą przyrodę;

- walkę z zanieczyszczeniami środowiska

5. Uwrażliwianie uczniów poprzez sztukę na potrzeby ochrony środowiska.
6. Wydanie gazetki szkolnej „Folwark uczniowski”

Przyroda dla nas – my dla przyrody

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach realizuje projekt ekologiczny „Przyroda dla nas – my dla przyrody”  dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 Kwota dofinansowania  to 16 807zł.

   W ramach planu programu ekologicznego „Przyroda dla nas- my dla przyrody” realizowanego  przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łagiewnikach dla uczniów z Gminy Czarnożyły  będą realizowane zadania:

 1. Popularyzowanie w środowisku szkolnym aktywnej formy wypoczynku poprzez:

 - integrację uczniów ze środowiskiem,

 - dostrzeganie wartości zdrowotnych zabaw i ćwiczeń na świeżym powietrzu,

 - uświadomienie znaczenia wolnego czasu – odpoczynek czynny i bierny

 W ramach tego zadania odbędą się wycieczki bliższe i dalsze.

   2. Promowanie zdrowego sposobu odżywiania się poprzez

 - wyrabianie nawyków racjonalnego odżywiania się,

 - uświadamianie uczniom wpływu prawidłowego odżywiania oraz znaczenie składników odżywczych spożywanych pokarmów i ich rola w organizmie

 3. Człowiek zmienia środowisko.

 Zapoznanie z alternatywnymi źródłami energii we współczesnym świecie

 - Rozbudzanie u dzieci świadomości przynależności do jednej planety Ziemi;

 -Rozwijanie umiejętności wnioskowania na temat ochrony przyrody;

 - Poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych źródeł energii;

 - Wdrażanie zachowań proekologicznych (oszczędzanie energii elektrycznej, wody, segregacja śmieci)

 4. Ochrona przyrody poprzez:

 - budzenie poczucia odpowiedzialności za otaczającą przyrodę;

 - uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody:

 - walkę z zanieczyszczeniami środowiska

 5. Ekologia w twórczości artystycznej dzieci.

 - Uwrażliwienie uczniów poprzez sztukę na potrzeby ochrony środowiska.

 - Dostrzeżenie skali zagrożeń ekologicznych

 - Poszerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym

 - Rozwijanie wyobraźni i umiejętności jasnego wyrażania potrzeby dbania o środowisko naturalne

 - Dostrzeganie piękna przyrody i jej roli w życiu każdego z nas

 - Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka

 6. Wydanie gazetki szkolnej „Folwark uczniowski” wydawany w formie kwartalnika