Żyj w zgodzie z naturą

Realizowany  w terminie od 1 czerwca do 5 listopada 2012 r.
współfinansowany  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Szkoła po raz drugi przystąpiła do projektu z zakresu edukacji ekologicznej realizując zadania z zakresu ochrony środowiska na wszystkich
etapach kształcenia, w ramach zajęć lekcyjnych , pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, wycieczek , spacerów, gier i zabaw ruchowych.
Wyzwalaliśmy u dzieci aktywną postawę wobec najbliższego środowiska, która pozwoliła szerzej spojrzeć na problemy natury
ekologicznej naszej Planety. Celem programu było uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody, zdrowego stylu życia
i wykształcenie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych.

W ramach programu były realizowane  następujące zadania:

1. Popularyzowanie w środowisku szkolnym aktywnej formy wypoczynku poprzez:

- integrację uczniów ze środowiskiem,

- dostrzeganie wartości zdrowotnych zabaw i ćwiczeń na świeżym powietrzu,

- uświadomienie znaczenia wolnego czasu – odpoczynek czynny i bierny

2. Promowanie zdrowego sposobu odżywiania się poprzez

- wyrabianie nawyków racjonalnego odżywiania się,

- uświadamianie uczniom wpływu prawidłowego odżywiania oraz znaczenia składników odżywczych spożywanych pokarmów i ich roli w organizmie

 3. Zapoznanie z zagrożeniami ekologicznymi we współczesnym świecie poprzez:

- rozbudzanie u dzieci świadomości przynależności do jednej planety Ziemi;

- rozwijanie umiejętności wnioskowania na temat ochrony przyrody;

- poszerzanie wiedzy na temat wpływu cywilizacji na zdrowie i życie człowieka;

- wdrażanie zachowań proekologicznych.

4. Ochrona przyrody poprzez:

- budzenie poczucia odpowiedzialności za otaczającą przyrodę;

- walkę z zanieczyszczeniami środowiska

5. Uwrażliwianie uczniów poprzez sztukę na potrzeby ochrony środowiska.
6. Wydanie gazetki szkolnej „Folwark uczniowski”