Przyroda dla nas – my dla przyrody

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach realizuje projekt ekologiczny „Przyroda dla nas – my dla przyrody”  dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 Kwota dofinansowania  to 16 807zł.

   W ramach planu programu ekologicznego „Przyroda dla nas- my dla przyrody” realizowanego  przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łagiewnikach dla uczniów z Gminy Czarnożyły  będą realizowane zadania:

 1. Popularyzowanie w środowisku szkolnym aktywnej formy wypoczynku poprzez:

 - integrację uczniów ze środowiskiem,

 - dostrzeganie wartości zdrowotnych zabaw i ćwiczeń na świeżym powietrzu,

 - uświadomienie znaczenia wolnego czasu – odpoczynek czynny i bierny

 W ramach tego zadania odbędą się wycieczki bliższe i dalsze.

   2. Promowanie zdrowego sposobu odżywiania się poprzez

 - wyrabianie nawyków racjonalnego odżywiania się,

 - uświadamianie uczniom wpływu prawidłowego odżywiania oraz znaczenie składników odżywczych spożywanych pokarmów i ich rola w organizmie

 3. Człowiek zmienia środowisko.

 Zapoznanie z alternatywnymi źródłami energii we współczesnym świecie

 - Rozbudzanie u dzieci świadomości przynależności do jednej planety Ziemi;

 -Rozwijanie umiejętności wnioskowania na temat ochrony przyrody;

 - Poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych źródeł energii;

 - Wdrażanie zachowań proekologicznych (oszczędzanie energii elektrycznej, wody, segregacja śmieci)

 4. Ochrona przyrody poprzez:

 - budzenie poczucia odpowiedzialności za otaczającą przyrodę;

 - uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody:

 - walkę z zanieczyszczeniami środowiska

 5. Ekologia w twórczości artystycznej dzieci.

 - Uwrażliwienie uczniów poprzez sztukę na potrzeby ochrony środowiska.

 - Dostrzeżenie skali zagrożeń ekologicznych

 - Poszerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym

 - Rozwijanie wyobraźni i umiejętności jasnego wyrażania potrzeby dbania o środowisko naturalne

 - Dostrzeganie piękna przyrody i jej roli w życiu każdego z nas

 - Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka

 6. Wydanie gazetki szkolnej „Folwark uczniowski” wydawany w formie kwartalnika