Bilanse 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Publiczna Szkoła

Podstawowa w

Łagiewnikach 730016734

 

Numer identyfikacvjnv REGON

BILANS

jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12    20 20 r.

Adresat

 

CZARNOŻYŁY

  8321967247

 

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec

 

 

A. Aktywa trwale

36 271,10

30 161,22

A. Fundusze

-63 477,69

-85 529,15i

 

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

l. Fundusz jednostki

1 069 191,43

1 156 150,45

 

II. Rzeczowe aktywa trwałe

36 271,10

30 161,22

II. Wynik finansowy netto (+,

-1 132 669,12

-1 241 679,60

 

1. Środki trwałe

36 271,10

30 161,22

I . Zysk netto (+)

0,00

0,00

 

1.1. Grunty

0,00

0,00

2. Strata netto (—)

-1 132 669,12

-1 241 679,601

 

I . I . l. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

0,00

0,00

III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (—)

0,00

0,00

 
 

I. 2. Budvnki, lokale i obiektv inżynierii lądowej i wodnej

29 500,00

0,00

IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

0,00

 

I .3. Urządzenia techniczne i łnaszyny

0,00

0,00

B. Fundusze placówek

0,00

0,00

 

C. Państwowe fundusze celowe

0,00

0,00

 

I -4. Środki transportu

0,00

0,00

D. Zobowiązania i rezerwv na zobowiązania

100 725,04

115 690,37

 

1.5. Inne środki trwałe

6 771,10

30 161,22

I. Zobowiązania długoterminowe

 

 

 

2. Srodki trwale budowie (inwestycje)

0,00

0,00

II. Zobowiązania krótkoterminowe

100 725,04

115 690,371

 

3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inweslycje)

0,00

0,00

l. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

0,00

160,74

 

III. Należności dłu oterminowe

0,00

0,00

2. Zobowiązania wobec budżetów

9 470,00

10 736,00

 

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

3. Zobowiazania z tytułu ubezpieczeń i innvch świadczeń

51 562,62

59 340100

 

I . Akcje i udziały

0,00

0,00

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

38 716,17

45 453,63

 

2. Inne papiery wartościowe

0,00

0,00

5. Pozostałe zobowiazania

0,00

0,00

 

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

6. Sumv obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

0,00

0,00

 

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

0,00

7. Rozliczenia z tvtułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowvch

976,25

0,00

 
               

 

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Z up. Wójta

Małgorzat? manowicz

 

B. Aktvwa obrotowe

976,25

0,00

8. Fundusze specjalne

0,00

0,00

 
 

1•. Zapasy

0,00

0,00

8. I . Zakładowv Fundusz

Świadczeń Socjalnych

0,00

0,00

 

1 Materiały

0,00

0,00

8.2. Inne timdusze

0,00

0100

 

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

111. Rezerwv na zobowiązania

0,00

0,00

 

3s Produkty gotowe

0,00

0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

II. Należności krótkoterminowe

0,00

0,00

 

 

 

 

l. Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

0,00

 

 

 

 

2, Należności od budżetów

0,00

0,00

 

 

 

 

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

0,00

 

 

 

 

4. Pozostałe należności

0,00

0,00

 

 

 

 

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

0,00

 

 

 

 

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

976,25

0,00

 

 

 

 

l . Środki pieniężne w kasie

0,00

0,00

 

 

 

 

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

976,25

0,00

 

 

 

 

3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

0,00

 

 

 

 

4. Inne środki pieniężne

0,00

0,00

 

 

 

 

5. Akcic lub udziały

0,00

0,00

 

 

 

 

6. Inne papiery wartościowe

0,00

0,00

 

 

 

 

7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

 

 

 

 

 

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

 

 

 

 

Suma aktywów

37 247,35

30 161 , 22

Suma pasywów

37 247,35

30 161,22

 

młodszv ref ren ds. księgowości

 

 

2021.02.03                                                                 Anarzej drzejewsld

(rok, miesiąc, dzień)                                                                    (kierownik jednostki)

 

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

 

 

 

 
   

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

l .

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan końcowy, a dla mai atku amortyzowane tY()

— podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Konto

Stan na

     Zakup             Aktualizacja

Zbycie i                  Saldo na dzień

 

01.01.2020r.

zmiana KśT

likwidacja               31.12.2020r.

Wartości niematerialne i prawne

3 780,00

 

0

3 780,00

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

29 500,00

o

- 29 500,00

0

Inne środki trwałe

52 447,20

o

+ 29 500,00

81 947,20

Pozostałe środki trwałe

354 534,99

30 009, 12

 

          3 070,oo              381 474, 1 1

Zbiory biblioteczne

39216,83

3 164,97

 

                       0                 42 381,80

Konto

Stan na

01.01.2020r.

Umorzenie

Likwidacja

Saldo na dzień 31.12.2020r.

Umorzenie środków trwałych

45 676,10

6 109,88

 

51 785,98

Umorzenie pozostałych środków trwałych

393 751,82

33 174,09

3 070,oo

423 855,91

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

3 780,00

 

 

3 780,00

úiktua/ną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuie tak imi infbrmaciami

Inie dotyczy

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębn ie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotełminowych aktywów finansowych inie dotyczy iwartość gruntów użytkowanvch wieczyście

'nie dotyczy

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innvch umów, w tym z tytu4u umów leasingu nie dotyczy

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tvm akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

;nie dotyczy

dane o stanie rezerw według celu

 

 

 rozwiązaniu i stanie końcowym

c) powyżej 5 lat nie dotyczy

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka (leasing operacyjny), a według przepisów o na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego nie dotyczy

1              .1 1.       łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na zabezpieczeń

•nie dotyczy

1.12, łączną kwote zobowiązań warunkovvych, w tym wekslowych. niewykazanych w bilansie, ze charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy

1.13.       wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych międzyokresowych kosztów stanowiących aktvwów a zobowiązaniem zapłaty za nie nie dotyczy

1.14.       łączną kwote otrzymanych przez jednostkę gwarancji nie dotyczy

1.15.       kwotę wypłaconych środków pieniężnych na

1 089 072,50 zł inne informacje i brak

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość nie dotyczy

2,2, koszt wytworzenia środków trwałych w budowie. wvtworzenia środków trwałych w budowie w nie dotyczy

kwotę i charakter poszczególnych pozycji incydentalnie nie dotyczy

 
 
 

należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności (stan pożyczek zagrożonych)

na początek roku obrotowego. zwiekszeniach. wvkorzystaniu,

pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub spłaty:

kwalifikuje umowv leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem lub leasingu zwrotnego

 

       
       


mąiątku jednostki ze wskazaniem charakteru i Ibrmy tych

również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz

rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń różnicę między wartościa otrzymanvch finansowvch składników

i poręczeń niewykazanych w bilansie

świadczenia pracownicze

zapasów

w tvm odsetki oraz różnice kursowe, które powiększ,vly koszt roku obrotowym

przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystapiły

 

 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach 730016734

Numer identyfikacyjny

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporądzonv na dzień  20 20 r

Adresat

GMINA

CZAR. OŻYŁY

NIP 8021907247

 

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącezo

A.       Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

22 140,00

26 607,00

l.          Przychody netto ze sprzedaży produktów

22 140,00

26 607,00

Zmiana stanu produktów

(zwiększenie — wartość dodatnia, zmniejszenie — wartość ujemna)

0,00

0,00

III.        Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

IV.   Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

V.         Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

VI.       Przychody z tytułu dochodów budżetowych

0,00

 

 

B.       Koszty działalności operacyjnej

1 154 811,93

1 268 286,60

r.       Amortyzacja

9 135,22

6 109,88

Zużycie materiałów i energii

86 446,78

54 252,01

111.  Usługi obce

46 373,31

48 069,32

IV.    Podatki i opłaty

910,00

951,00

V.       Wynagrodzenia

779 126,06

880 003, 14

VI.        Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

232 586,54

278 767,53

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

234,02

1 33,72

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

 

IX.       Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

 

X.       Pozostałe obciążenia

0,00

 

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A—B)

-1 132 671,93

-1 241 679,60

 

D.      Pozostałe przychody operacyjne

0,00

0,00

l .         Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II.      Dotacje

0,00

0,00

111.     Inne przychody operacyjne

0,00

0,00

E.       Pozostałe koszty operacvjne

0,00

0,00

l. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

0,00

0,00

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.      Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D—E)

-1 132 671,93

-1 241 679,60

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Z up. Wójta

 

 
   

     Małgorzaz«4manowicz                                                        2021.02.03

.nłodszy(gł Agiegbwjpowości                                                                           (rok, miesiąc, dzień)                                 (kierownik jednostki)

 

 

Przychody finansowe

2,81

0.00

 

Dywidendv i udziały w zyskach

0,00

0,00

II.

Odsetki

2,81

0,00

 

Inne

0,00

0,00

H.

Kosztv finansowe

0,00

0,00

f.

Odsetki

0,00

0,00'

Il.

Inne

0,00

0,00

1.

Zysk (strata) brutto (F+G—H)

-1 132 669,12

-1 241 679 601

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia stratv)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto

-1 132 669,12

-1 241 679,60

 

 
   


budzetow j i zma.grcxizcń

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Z up. Wójta

      Małgo         Amanowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach 730016734

 

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31.12  20 20. r

Adresat

GMINA

CZARi. OŻYŁY

NIP

 

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan Iła koniec roku bieżącego

1.         Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

1 014 362,13

1 069 191,43

Zwiększenia funduszu (z tytułu)

1 166 026,56

1 246 235,14

1.1        Zysk bilansowy za rok ubiegłv

0,00

0,00

Zrealizowane wydatki budżetowe

1 166 02656

1 246 235,14

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

Srodki na inwestycje

0,00

0,00

1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki tłwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

1.9.  Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

 

0,00

1.10. Inne zwiększenia

0,00

2.      Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

1 111 197,26

1 159 276,12

2.1.      Strata za rok ubiegły

1 089 054,45

1 132 669,12

2,2. Zrealizowane dochody budżetowe

22 142,81

26 607,00

2.3.        Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

2.4. Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

2.5. Aktualizacja środków trwałych

 

0,00

2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałvch w budowie oraz wartości niematerialnvch i rawn ch

0,00

0,00

2.7.       Pasywa przejęte od zł ikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

2.8,       Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2.9.   I nne zmniejszenia

0,00

0,00

1.1.     Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

1 069 191,43

1 156 150,45

111.   Wynik finansowy netto za rok błezący (+

-1 132 669,12

-1 241 679,60

l .      zysk netto (+)

 

 

2.        strata netto (—)

-1 132 669,12

-1 241 679,60

0.         nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV.  Fundusz (11+, —111)

-63 477,69

-85 529 15

młodszy.re. re iegowości 2021.02.03 bu(cgió (hygy"rÖdzeń (rok, miesiąc, dzień) ( kierownik jedno.s(k i )

 

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl