Strona Domowa

Procedury postępowania

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Ze względu na stan epidemii, w świetlicy szkolnej mogą przebywać tylko dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym. Rodzice zobowiązani będą wypełnić karty zgłoszenia na świetlicę.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KS. LUDWIKA GIETYNGIERA W ŁAGIEWNIKACH

                                       W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

 

1.Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania uczniów szkoły:

1.1.W momencie złego samopoczucia uczeń natychmiast zgłasza fakt wychowawcy, w wyniku jego nieobecności nauczycielowi bądź dyrektorowi szkoły.

Uczeń wraz z dyrektorem przechodzi do sali przeznaczonej do izolacji, tam ma mierzoną temperaturę ciała. Wychowawca telefonicznie informuje rodzica o złym samopoczuciu dziecka i prosi o odebranie go.

1.2.Przed wejściem do budynku szkoły, każdy uczeń ma możliwość skorzystania z płynu odkażającego do rąk. Uczeń ma obowiązek wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik.

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

1.3.Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

1.4.Zachować bezpieczną odległość.

Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

1.5.Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

1.6.Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu –nie należy przychodzić do szkoły.

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej –udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

1.7.Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus –nie należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie nie należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

1.8.Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

1.9.Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

1.10.Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.

1.11.Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

1.12.Nie pić picia z nikim innym z tej samej butelki, nie dawać „gryza” jedzenia nikomu, nie częstować nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka-palce dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę).

 

2.Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania rodziców uczniów szkoły:

2.1.W momencie złego samopoczucia dziecka rodzic natychmiast zgłasza fakt wychowawcy, w wyniku jego nieobecności nauczycielowi bądź dyrektorowi szkoły.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej spowodowanej koronawirusem, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka.

2.2.Rodzic przypomina dziecku, że ma ono obowiązek wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik.

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2.3.Rodzic przypomina dziecku, że ma ono stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

2.4.Rodzic przypomina dziecku, że ma ono zachować bezpieczną odległość.

Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

2.5.Rodzic przypomina dziecku, że ma ono unikać dotykania oczu, nosa i ust.

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

2.6.Dziecko będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu –rodzic nie powinien posyłać do szkoły.

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej –udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaźnych/).Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

2.7.U dziecka chorego i mającego bardzo złe samopoczucie, które nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miało kontaktu z osobą zarażoną –nie należy od razu podejrzewać u niego zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o zdrowie dziecka nie należy posyłać go do szkoły, należy pozostawić w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

2.8.Dziecko mające łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miało kontaktu z osobą zarażoną należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

2.9.Unikać podawania dziecku do spożycia surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego.

 Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

2.10.Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.

2.11.Dbać o odporność dziecka-wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

2.12.Rodzic przypomina dziecku, żeby nie piło picia z nikim innym z tej samej butelki, nie dawało „gryza” jedzenia nikomu, nie częstowało nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka-palce dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę).

2.13.Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej korona wirusem zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych uczniów szkoły.

Organizacja zajęć w szkole i w przedszkolu

 • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci . Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 • W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza
 • niż 4 m2 na 1 osobę.
 • Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 • W miarę możliwości lokalowych w sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Każdy uczeń wchodząc do szkoły i przebywając na korytarzu musi zakrywać usta i nos.
 • Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym zobowiązani się do zachowania dystansu i zakrywania ust i nosa.
 • Po każdych zajęciach wychowania fizycznego używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 • Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 • Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
 •  Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły i przedszkola.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły i przedszkola niepotrzebnych przedmiotów.
 • Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.
 • Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice bez ważnego, uzasadnionego powodu nie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Do szkoły i przedszkola może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia i dezynfekcję rąk.
 • Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 

 

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.