Strona Domowa

Matematyka cd

      MATEMATYKA    KLASA 4                       OD   24.03 2020   DO 27.03.2020

Drodzy czwartoklasiści, kontynuujemy tematy dotyczące ułamków zwykłych. Przewiduję tu 9 tematów lekcyjnych. 
Każdego dnia w ramach lekcji otrzymacie pakiet zadań do rozwiązania z wyjaśnieniami. Przysyłacie na e-mail do godziny 20.00  króciutką informację, czy udało się wykonać zadania. Będzie to też potwierdzenie Waszej obecności.
Po cyklu kilku lekcji (w tym tygodniu po czterech) otrzymacie krótki sprawdzian, który trzeba rozwiązać i  odesłać w danym dniu do godziny 18.00. Sprawdzian będzie oceniany.  W tym tygodniu czwarta lekcja przypadnie w piątek. Planuję przesłać sprawdzian we wtorek (31.03). Z czterech minionych lekcji powinniście być dobrze przygotowani.
Jeśli któreś zadanie (nie licząc sprawdzianu) będzie dla Was trudne, można zadać pytanie lub dzwonić  Tel. 512141601.

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków.                                                                  24.03.2020 
Rozszerzamy ułamek mnożąc jego licznik i mianownik przez tę samą liczbę.
Skracamy ułamek dzieląc licznik i mianownik przez tę samą liczbę.
Zadania do rozwiązania:
Zadanie 1, 2, 3, 4  str. 165;                            Ćwiczenie 1, 3, 4, 5  str. 58;  
Jak rozwiązać zadania?
Zadanie 2     np. 75/125 = 15/25 = 3/5   (można kilka razy dzielić, przez 5 i znowu przez 5)
                           16/20 = 8/10 = 4/5      (przez 2 i przez 2)
Zadanie 3d      12/21 = 4/7   (dzielimy licznik i mianownik przez 3)     
                          16/28 = 4/7  (dzielimy licznik i mianownik przez 4)
Ćwiczenie 5      1/3     3/9   Skoro mianownik powiększamy 3 razy, to licznik też powiększamy 3 razy.

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków cd.                                                             25.03.2020 
Zadania do rozwiązania:
Zadanie 68, 69, 70  str. 244;                            Ćwiczenie 6, 7, 8, 9, 10  str. 59;  
Jak rozwiązać zadania? 
Zadanie 68   6/9 najpierw skracamy do ułamka 2/3, następnie rozszerzamy tak, żeby mianownik
                       był 12, czyli 8/12
Zadanie 69a     ¾  - rozszerz;  16/24  - skróć;  2/3  - rozszerz                            
Ćwiczenie 7  Drugą oś od 0 do 1 podziel na 5 części. Zaznaczysz 1/5 i 4/5. Pamiętaj, że ½ to połowa.

Temat: Ułamki niewłaściwe                                                                                            26.03.2020 

Ułamek nazywamy niewłaściwym, gdy licznik jest większy od mianownika.
11/3  - ułamek niewłaściwy             3  2/3   -  liczba mieszana
Zadania do rozwiązania:
Zadanie 1, 2, 3, 4, 5  str. 168 i 169;                               Ćwiczenie 1 – 9 str. 60 i 61 ;  
Jak rozwiązać zadania? 
Zadanie 2a   4/5 to mniej niż jeden,   5/4  to więcej niż jeden      
Ćwiczenie 5   23/22 to więcej niż jeden,  ułamek niewłaściwy
Ćwiczenie 7a    1 kwadrans to ¼ godziny;   5 kwadransów to 5/4 godziny

Temat: Ułamki niewłaściwe cd.                                                                                       27.03.2020 
Zadania do rozwiązania:
Zadanie  6 str 169;        71, 72  str. 245;                            Ćwiczenie 10, 11, 12  str. 62;  
Jak rozwiązać zadania? 
Zadanie 68   6/9 najpierw skracamy do ułamka 2/3, następnie rozszerzamy tak, żeby mianownik
                       był 12, czyli 8/12
Zadanie 69a     ¾  - rozszerz;  16/24  - skróć;  2/3  - rozszerz                           
Ćwiczenie 12a   W okienku wstawiamy:  9 x 1 = 9;   9 x 1 + 5 = 14;   9 x 2 = 18;   9 x 2 + 2 = 20 itd.

 

      MATEMATYKA       KLASA  5                          OD 24.03.2020  DO 27.03.2020

Drodzy piątoklasiści, zostawiamy ułamki dziesiętne. Sprawdzać je będziemy po powrocie do szkoły.  Od dziś realizujemy dział „Pola figur” w tym: pole prostokąta i kwadratu, pole równoległoboku i rombu, pole trójkąta, pole trapezu. Pominiemy zależności między jednostkami pola. Przewiduję trzy sprawdziany: z równoległoboku i rombu, z pola trójkąta i pola trapezu.

Każdego dnia w ramach lekcji otrzymacie pakiet zadań do rozwiązania z wyjaśnieniami. Przysyłacie na e-mail do godziny 20.00  króciutką informację, czy udało się wykonać zadania. Będzie to też potwierdzenie waszej obecności. Po cyklu czterech lekcji (we wtorek 31.03) otrzymacie krótki sprawdzian, który trzeba rozwiązać i  odesłać w danym dniu do godziny 18.00. Sprawdzian będzie oceniany.

Jeśli któreś zadanie (nie licząc sprawdzianu) będzie dla Was trudne, można zadać pytanie lub dzwonić  Tel. 512141601.

Temat: Pole prostokąta i kwadratu.                                                                                  24.03.2020
Należy zapamiętać wzory ze str. 183 na pole prostokąta i kwadratu.

Zadania do rozwiązania:
Zadanie 1, 2, 3 str. 183;       5, 6, 7  str. 184                 
Jak rozwiązać zadania?
Każde rozwiązanie należy zaczynać od napisania wzoru. Jeżeli w zadaniu liczymy dwa różne pola, oznaczamy je inaczej np. P1,  P2.
Zadanie 4   
P = a x a   lub   P = a2
a)   PAEFG= 15cm x 15cm = 225 cm2          PABCD= 5cm x 5cm = 25cm2     225cm2 : 25cm2 = 9
Zadanie 7
P1 = a x b = 4,2 m x 5,1 m =  ….                          P2 = a x a = 4,8 m x 4,8 m =  …………..

Temat: Pole prostokąta i kwadratu  cd.                                                                          25.03.2020  Czy już zapamiętałeś wzory ze str. 183 na pole prostokąta i kwadratu.

Zadania do rozwiązania:
Zadanie 8, 9 str. 184;              11, 12  str. 185           Ćwiczenie 2 str. 45;   3, 4 str. 46
Jak rozwiązać zadania?
Każde rozwiązanie należy zaczynać od napisania wzoru. Jeżeli w zadaniu liczymy dwa różne pola, oznaczamy je inaczej np. P1,  P2.
Zadanie 8  Wynik – 69,30 zł    Liczysz pole okna , pole sześciu okien, pomnóż to pole przez 7 zł.
Zadanie 9 W punktach a), b), i d) każdą figurę podziel na części. W punkcie a) na dwie. Oblicz pole
                   każdej i dodaj.  W punkcie c ) od pola dużego kwadratu odejmij pole małego.
Zadanie 11    Użyj patyczków.
Zadanie 12  Żeby wykonać rysunek pokoju jego wymiary zamieniamy na centymetry, następnie
                     zmniejszamy każdy wymiar.
 

Temat: Pole równoległoboku.                                                                                    26.03.2020  Należy zapamiętać wzór ze str. 189 na pole równoległoboku.
Zadania do rozwiązania:
Zadanie 1, 2, 3 str. 189;       5  str. 190                  Ćwiczenie 1, 2, 3  str. 49;   4 str.  50
Jak rozwiązać zadania?
Każde rozwiązanie należy zaczynać od napisania wzoru. Jeżeli w zadaniu liczymy dwa różne pola, oznaczamy je inaczej np. P1,  P2.
Zadanie 2      Wysokość jest taka sama dla trzech równoległoboków.
Zadanie 3    Patrz zadanie 2 i wyciągnij wnioski.
Ćwiczenie 1 Wysokość kreślicie przy pomocy ekierki z punktu D prostopadle do podstawy AB.
Ćwiczenie 2 Przedłużamy odcinek AB linią przerywaną. Ekierką pod kątem prostym
                      prowadzimy wysokość.
Ćwiczenie 4 Jeśli nie uda się dwóch wysokości, proszę wykreślić jedną.

Temat: Pole równoległoboku cd.                                                                                     26.03.2020  Pamiętasz już wzór ze str. 189 na pole równoległoboku?
Zadania do rozwiązania:
Zadanie 6,  7,  8   str. 190;                        Ćwiczenie 5  str. 49;   6, 7 str.  50
Jak rozwiązać zadania?
Każde rozwiązanie należy zaczynać od napisania wzoru. Jeżeli w zadaniu liczymy dwa różne pola, oznaczamy je inaczej np. P1,  P2.
Zadanie 6      Dzielimy pole na mniejsze pola.   Odpowiedzi: 5cm2, 4cm2, 10cm2.
Zadanie 7    Piszemy wzór na pole i podstawiamy dane.
Zadanie 8   Rozwiązują uczniowie dobrzy i bardzo dobrzy. Mogą oczywiście rozwiązać
                    wszyscy.

Temat: Pole rombu.                                                                                                            27.03.2020  Należy zapamiętać wzór ze str. 191 na pole równoległoboku.
Zadania do rozwiązania:
Zadanie 1, 2, 3, 4, 5  str. 192;                                  Ćwiczenie 1, 2, 3  str. 52
Jak rozwiązać zadania?
Każde rozwiązanie należy zaczynać od napisania wzoru. Jeżeli w zadaniu liczymy dwa różne pola, oznaczamy je inaczej np. P1,  P2.
Zadanie 4     Możemy używać kratek w zeszycie bądź ekierki. Pamiętajcie, że przekątne przecinają
                      się pod kątem prostym i w połowie.
Zadanie 5
1.  Wypisujemy dane             P = 6cm2   e = 6cm            
2.  Piszemy wzór                           P = ……..    
3. Podstawiamy pod wzór liczby.                          

 

MATEMATYKA    KLASA 6                       OD   24.03 2020   DO 27.03.2020

Drodzy szóstoklasiści, zostawiamy liczby ujemne. Sprawdzać je będziemy po powrocie do szkoły. 
Od dziś zaczynamy dział „Wyrażenia algebraiczne i równania”.
Każdego dnia otrzymacie pakiet zadań do rozwiązania z wyjaśnieniami. Przysyłacie na e-mail do godziny 20.00  króciutką informację, czy udało się wykonać zadania. Będzie to też potwierdzenie waszej obecności. Po cyklu czterech lekcji otrzymacie krótki sprawdzian, który trzeba rozwiązać
i  odesłać w danym dniu do godziny 18.00. Sprawdzian będzie oceniany.

 Jeśli któreś zadanie (nie licząc sprawdzianu) będzie dla Was trudne, można zadać pytanie lub dzwonić  Tel. 512141601.

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.                                                             24.03.2020  

Wyrażenia arytmetyczne  - gdy liczby połączone są znakami. Mogą wystąpić kwadraty, sześciany oraz nawiasy. Np.:  3+( 14-8);    12:6-5;   32+4
Wyrażenia algebraiczne – gdy użyto liczb i liter, i połączono je znakami.  Np.: 3+x;   (a – b) :c
W przypadku znaku „razy” można go pominąć pomiędzy liczbą a literą  np.:   zamiast pisać  2xa  piszemy 2a.
Znak dzielenia często zastępujemy kreską ułamkową.
Zadania do rozwiązania:
Zadanie 1, 2 str 179;   zadanie  4, 5, 6 str. 180
Ćwiczenie 1 – 8 str. 73 i 74
Jak rozwiązać zadania:
Zadanie 1a
- Wyrażenie arytmetyczne     40 + 78   (mamy zapisać wyrażenie arytm.. Nie podajemy wyniku.)
- Wyrażenie algebraiczne      30 + x
Zadanie 2d     Ołówki ważą   17 razy x   czyli   17x     Ołówki i pudełko   17x + 200
Zadanie 4f      n2/4   lub ¼ n     (najlepiej zamiast znaku dzielenia używać kreski ułamkowej)
Zadanie 5a       tydzień ma 7 dni       7t + 3   ( najpierw liczba, potem litera, czyli 7t, a nie t7)
Zadanie 6c     4x + 6y
Ćw. 2     x + 7;      Ćw. 7     t/5

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych cd.                                                     25.03.2020   

Zadania do rozwiązania:
Zadanie 7, 8, 10, 11  str 181;                      Ćwiczenie  9 str. 74;   10, 11, 14 str. 75;   15 str. 76;   18 str.77
Jak rozwiązać zadania:
Zadanie 8a      Liczba cztery razy mniejsza – dzielimy przez 4 lub piszemy ¼
Ćw. 9   d - a      Ćw. 10 i 11 rozwiązujemy jak ćw. 12.
Ćwiczenie 12a    Liczba braci Julki:  x;   liczba sióstr:   x;    liczba dzieci w rodzinie:   2 x + 1

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.                                                 25.03.2020  

Zadania do rozwiązania:
Zadanie 1, 3, 4,  5  str 186;               Ćwiczenie 1, 2, 3  str. 78
Jak rozwiązać zadania:
Zadanie 3a   1 + x - y = 1 + 5 – 3 = 6 – 3 = 3 czyli w miejsce niewiadomych wstawiamy ich wartości
Zadanie 4     Najpierw liczymy ile kątów ma ten wielokąt, następnie tę liczbę podstawiamy w miejsce n i wyliczamy sumę miar kątów.

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych cd.                                            27.03.2020  

Zadania do rozwiązania:
Zadanie 6, 7, 8  str 187;               Ćwiczenie 4  str. 78
Jak rozwiązać zadania:
Zadanie 6   Podstaw dane w miejsce x i zachowaj kolejność działań.
Zadanie 7    Z treści wynika, że wzrost podajemy w centymetrach